Kulminaator

Jäta peasisu vahele »

Kategooria navigatsioon:

Otsing

Otsi lehelt

KÜLMINAATOR OÜ krediidireiting
Garantiitingimused

1. Garantiiaeg

Müüja annab kõikidele Külminaator OÜ poolt müüdud uutele seadmetele, paigaldatud materjalidele ja varuosadele garantii 24 kuud, juhul kui konkreetse seadme müügi puhul pole öeldud teisit.

2. Garantii kehtivus

2.1. Garantii kehtib alates üleandmise kuupäevast saatelehe või üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamisest Poolte volitatud esindajate poolt.

2.2. Müüja (Töövõtja) poolt teostatud garantiitöödele ja varuosadele kehtib edasi garantii, saatelehe või üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamise päevast vastavalt esialgsele üldisele garantiile st. varuosade vahetamise ja remonditööde järel garantiiaeg ei pikene.

3. Reageerimisaeg

Müüja on kohustatud pärast Ostjalt (Tellijalt) vastavasisulise teate saamist reageerima viivitamatult esimesel võimalusel, mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui (48 tunni) 2 (kahe) päeva jooksul.

4. Garantiitööde teostus

4.1. Müüja kohustub korraldama garantiiajal ilmsiks tulnud vigade põhjuste selgitamist ja puuduste kõrvaldamist omal kulul sh. materjali-, töö, tööks vajaliku transpordikulud, välja arvatud juhul, kui Müüja (Töövõtja) tõendab, et vigade tekkimise põhjuseks ei olnud Müüja (Töövõtja) tegevus või tegevusetus või Müüja (Töövõtja) poolt hangitud tooted ja materjalid .

4.2. Garantiiajal ilmnenud puuduste kõrvaldamise aja lepivad pooled kokku puuduste ülevaatusel.
Juhul kui Müüja (Töövõtja) ei ole puuduste likvideerimisega alustanud hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, siis on Ostjal (Tellijal) õigus töö ise parandada või lasta seda teha kolmandal isikul ja nõuda Töövõtjalt selleks tehtud kulutuste hüvitamist.

5. Garantii alla kuuluvad:

5.1. Seadme osad, mis on purunenud materjali vigade vôi valmistamisel esinenud puudulikkuse tôttu.

5.2. Paigaldustöödest tulenevad rikked ja häired. Kehtib juhul kui on Müüja (Töövõtja) teostatud paigaldus.

6. Garantii alla ei kuulu:

6.1. Seadmete väärast ekspluateerimisest tingitud vead ja rikked ning nende kõrvaldamiseks tehtud tööd, materjalid, transpordi- ja komandeeringukulud.

6.1.1. Kõik garantiiajal tehtavad transpordi ja väljakutsete kulud, v.a. praaktoodete juhtumil, kui on tegemist uue toote (te) väljavahetamisega, mille kulud kannab Müüja.

6.2. Kasutusjuhendi mittejärgimisest tulenevad häired ja rikked. Vastavalt seadme kasutusjuhendile on kõigile seadmetele ette nähtud kasutustingimused ja hooldus.

6.3. Garantii andjast sõltumatutel põhjustel tekkinud vead, mille alla kuuluvad (faasipinge muutused vooluvõrgus, mis on üle ja alla 230V ±10V, äikesest, tulekahjust, üleujutustest, tolmust või millestki muust põhjustatud lühised).

6.4. Seadmete riketest põhjustatud kahju ja saamata jäänud tulu.

6.5. Valgusti valgustorud, elektripirnid, klaasid.

6.6. Kasutamisel või transpordiga tekitatud mehaanilised vigastused.

6.7. Mittevolitatud isikute või firmade poolt teostatud remont.

6.8. Ostja (Tellija) või kasutaja poolsed põhjendamatud väljakutsed.

Garantiitingimused on koostatud vastavalt kehtivale VÕS-le ja toodete kasutamise nõuetele.

NB! Kohe, kui ilmnevad häired seadme töös, katkestada seadme ekspluatatsioon ja võtta ühendust

OÜ Külminaatoriga telefonidel:

Üldtelefon E-R kl.9.00-17.00 6729530, hooldus tel. 6729533, 51-51340

või e-posti teel info [ att ] kylminaator.ee ; hooldus [ att ] kylminaator.ee

Võrdle tooteid

Sul pole tooteid, mida võrrelda.

Minu ostukorv

Sinu ostukorv on tühi.

Uudiskiri

Uudiskiri

Finantseerimine 

Külminaator OÜ
Kalmistu tee 28A
11216 Tallinn

 

Üld telefon 6729530
Faks 6729538
Müük 6729532
Paigaldus/projektid 6729539
Hooldus 6729533
info (att) kylminaator.ee
www.kylminaator.ee