Müügigarantii

Uuendatud 07.05.2021.a.

1. Garantiiaeg
Müüja annab kõikidele Külminaator OÜ poolt müüdud seadmetele, paigaldatud materjalidele ja varuosadele garantii 12 kuud, v.a. seadmetele ja toodetele, millele on antud lühem või pikem garantiiaeg vastavalt müügitehingu ajal koos seadme(te)ga üle antud eraldi garantiitingimustele.
Eeltoodud viite täiendus, et Garantiiaeg võib erineda vastavalt Tootjale või tootegrupile !

2. Garantii kehtivus
2.1. Garantii kehtib alates kauba üleandmise kuupäevast saatelehe või üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamisest Poolte volitatud esindajate poolt.
2.2. Müüja (Töövõtja) poolt teostatud garantiitöödele ja varuosadele kehtib edasi garantii, saatelehe või üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamise päevast vastavalt esialgsele üldisele garantiile st. varuosade vahetamise ja remonditööde järel garantiiaeg ei pikene.

3. Reageerimisaeg
Müüja on kohustatud pärast Ostjalt (Tellijalt) vastavasisulise teate saamist reageerima viivitamatult esimesel võimalusel, mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul.

4. Garantiitööde teostus
4.1. Müüja kohustub korraldama garantiiajal ilmsiks tulnud vigade põhjuste selgitamist ja puuduste kõrvaldamist omal kulul sh. materjali- ja töö(-de) kulud; välja arvatud töö teostamiseks vajalikud transpordikulud.
4.2. Müüja võib keelduda garantiitööde teostamisest juhul, kui Müüja selgitab välja, et vigade tekkimise põhjuseks ei olnud Müüja tegevusetus või Müüja poolt hangitud tooted ja materjalid.
4.3. Müüja võib keelduda garantiitööde teostamisest, juhul kui seadme omanik pole seadet kasutanud vastavalt tootja poolt ette nähtud kasutusjuhendile, sh. otstarbele ja tingimustes.
4.4. Müüja võib keelduda garantiitööde teostamisest kui seadme(te) omanik ja/või kasutaja pole teostanud õigeaegselt vajalikke hooldustöid.
4.5. Garantii andja/Müüja ja garntiitööde teostaja võib keelduda garantiitööde teostamisest, kui garantiitööde teostamise ajal on garantiitööde tellija/seadme omanik võlgu garantiitööde teostajale (Müüjale).
4.6. Garantiiajal ilmnenud puuduste kõrvaldamise aja lepivad pooled kokku puuduste ülevaatusel. Juhul kui Müüja ei ole puuduste likvideerimisega alustanud hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul ja Müüjal pole tehtud sellekohast eraldi kirjalikku kokkulepet pikemaks tähtajaks Ostjaga, siis on Ostjal õigus töö ise tellida pädevust omavast teisest remondiettevõttest, st. lasta seda teha kolmandal isikul ja nõuda Töövõtjalt selleks tehtud kulutuste hüvitamist, esitatud põhjendatud, kirjaliku remondi arve alusel.

5. Garantii alla kuuluvad:
5.1. Seadme osad, mis on purunenud materjali vigade (praagi) või valmistamisel esinenud koostamistööde puudulikkuse tõttu.
5.2. Paigaldustöödest tulenevad rikked ja häired. Kehtib juhul kui on Müüja (Töövõtja) teostatud paigaldus.

6. Garantii alla ei kuulu:
6.1. Seadmete väärast ekspluateerimisest tingitud vead ja rikked ning nende kõrvaldamiseks tehtud tööd, materjalid, transpordi- ja lähetuskulud.
6.1.1. Kõik garantiiajal tehtavad transpordi ja väljakutsete kulud, v.a. praaktoodete juhtumil, kui on tegemist uue toote väljavahetamisega, mis kehtib kuni 14 päeva müügiarve väljastamisest ja mille kulud kannab Müüja.
6.2. Kasutusjuhendi mittejärgimisest tulenevad häired ja rikked. Vastavalt seadme kasutusjuhendile on kõigile seadmetele ette nähtud kasutustingimused ja hooldus.
6.3. Garantii andjast sõltumatutel põhjustel tekkinud vead, mille alla kuuluvad (faasipinge muutused vooluvõrgus, mis on üle ja alla 230V ±10V, äikesest, tulekahjust, üleujutustest, tolmust või millestki muust põhjustatud lühised).
6.3.1. Seadme ühendamise puhul ülekoormatud või mittevastavasse vooluvõrku, sh. mittevastava võimsusega kaitseautomaati või ülekoormatud pikendusjuhtmetesse.
6.4. Seadmete riketest põhjustatud kahju ja saamata jäänud tulu.
6.5. Valgustite valgustorud, elektripirnid, klaasid.
6.6. Kasutamisel või transpordiga tekitatud mehaanilised vigastused.
6.7. Müüja või paigaldaja poolt mittevolitatud isikute või firmade poolt teostatud remont.
6.8. Ostja (Tellija) või kasutaja poolsed põhjendamatud väljakutsed.

Garantiitingimused on koostatud vastavalt kehtivale VÕS-le ja tootja poolt kehtestatud toodete kasutamise nõuetele.

NB! Kohe, kui ilmnevad häired seadme töös, katkestada seadme ekspluatatsioon ja võtta ühendust Külminaator OÜ esindajaga:

Üldtelefon E-R kl.9.00-17.00 tel. 6 729 530, info [@] kylminaator.ee
Hooldus E-R kl.9.00-17.00 tel. 6 729 533, hooldus [@] kylminaator.ee
Hooldus E-P 8.00-20.00 tel. 51 51 340
E-postile vastatakse tööpäevadel E-R 9.00-17.00.